Mas Papo Informatisering & Advies, VRI

Mas Papo Informatisering & Advies


telefoon: 06 - 18 442 186

e-mail: mail@maspapo.nl

 

Home

CV

AV

VRI

Links


De VRI


De Gedragscode van het register

De gedragscode kent vijf uitgangspunten:

(Des)kundigheid

Een Register Informaticus zal altijd kunnen motiveren waarom hij een opdracht goed denkt uit te kunnen voeren. Daarbij moet hij naast zijn opleiding en vaardigheden ook kunnen aantonen hoe hij inhoudelijk te werk gaat en vooral hoe hij de belangen van de opdrachtgever en overige belanghebbenden (stakeholders) gaat behartigen. De RI ontwikkelt zich continu op zijn vakgebied. Er mag dus van hem worden verwacht dat hij een duidelijk –en begrijpelijk– kader aanreikt, waarbinnen hij zijn werkzaamheden uitvoert. De RI heeft zichzelf ertoe verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen over zijn persoonlijke educatie. De opgave wordt periodiek gecontroleerd en wanneer de RI niet voldoende aan deze permanente educatie heeft gedaan, wordt hij erop aangesproken om dat alsnog te doen. Wanneer de RI daaraan geen gevolg geeft zal deze de titel afgenomen worden.

Betrouwbaarheid

Een RI maakt zijn afspraken waar. Vooral op het gebied van integriteit en geheimhouding. Zo kan de RI optreden als vertrouwd persoon.

Zorgvuldigheid

Een RI houdt in alle redelijkheid rekening met wensen, verwachtingen, rechten en belangen van alle betrokkenen. De RI is in staat om van elk aspect van elke overweging of beslissing de (bij) effecten aan te geven. Zorgvuldigheid houdt bovendien in dat de RI terughoudend is in het geven van oordelen over personen.

Professionele onafhankelijkheid

De RI zal in zijn adviesrelatie zijn (des)kundigheid onbelemmerd en naar beste kunnen en weten aanwenden om daarbij (de schijn) van belangenverstrengeling te voorkomen.

Collegialiteit

De RI onderhoudt professionele contacten met zijn collega’s en maakt zich niet schuldig aan oneerlijke concurrentie. De RI’s onthouden zich van negatieve uitingen over een andere RI maar wijzen elkaar op de gedragscode.

De code is van toepassing voor alle Informatici in het Register

Zie verder VRI.nl

Copyright Mas Papo Informatisering & Advies